Vedtekter

Vedtekter for Skui og Emma Hjorth skolekorps

Sist endret på ekstraordinært årsmøte 8. juni 2022

§ 1 ORGANISASJON 
Skui og Emma Hjorth skolekorps ble stiftet 18. februar 1917 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, Viken krets. Nedenfor kalles Skui og Emma Hjorth skolekorps for ”Korpset”, Norges Musikkorps Forbund for ”NMF”. 

§ 2 FORMÅL 
Korpset har som formål gjennom sin virksomhet å: 
2.1 Vekke medlemmenes interesse for musikk. 
2.2 Stimulere og utvikle medlemmenes musikalske evner. 
2.3 Medvirke til utvikling av sunne interesser, godt vennskap og sosialt samspill. 
2.4 Årsmøtet kan vedta overordnede mål for korpset. 

§ 3 OPPGAVER 
3.1 Gi musikkundervisning til utøvende medlemmer og utvikle deres ferdigheter på korpsinstrument og i samspill. 
3.2 Arbeide for å fremme korpsets formål ved å arrangere konserter og delta i aktiviteter som NMF, skolen eller andre tar initiativet til. 
3.3 Når det blant medlemmene er interesse for det, legge til rette for musikkgrupper, storband, drill eller andre aktiviteter som har tilknytning til Korpsets formål. 
3.4 Ivareta Korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv. 

§ 4 MEDLEMSKAP 

4.1 Utøvende medlemmer 
4.1.1 Nye utøvende medlemmer tas opp etter skriftlig søknad. Medlemskap må være godkjent av foresatt. Utøvende medlemmer av Korpset blir automatisk medlem i NMF. 
4.1.2 Korpset følger NMFs til enhver tid gjeldende aldersbestemmelser. Utøvende medlemmer kan stå som medlemmer til 31. juli det året de fyller 19 år. Utøvende medlemmer som ønsker å fortsette utover aldersgrensen, må søke skriftlig til korpsstyret. 
4.1.3 Opplæringen i Korpset starter med en aspiranttid. Korpsstyret fastsetter lengden av aspiranttiden og godkjenner opplæringens innhold. Aspiranter tas fortrinnsvis fra 3. og 4. klasse. Aspiranttiden er en opplæringstid. Alle medlemmer til og med ungdomsskolen skal delta i undervisning på sitt instrument ved Bærum musikk- og kulturskole eller få undervisning av instruktør engasjert av Korpsets styre. 
4.1.4 Medlemmene må overholde Korpsets og NMFs vedtekter, regler og lovlig vedtak. Medlemmene skal møte på øvelser, konserter og andre oppdrag til avtalt tid. I tilfelle fravær skal dette varsles til dirigent i god tid på forhånd. 
4.1.5 Medlemmene er ansvarlige for at utlånte instrumenter, uniformer, noter og annet utstyr ikke tapes eller skades ved skjødesløs behandling, og kan selv bli pålagt å bekoste gjenanskaffelse eller reparasjon. Korpsets styre kan beslutte at medlemmene skal betale et depositum for utlånt utstyr. 
4.1.6 Korpset skal ha en ordning med tillitsvalgte bestående av 2 tillitsvalgte representanter som velges av og blant utøvende medlemmer i Hovedkorpset. Det bør fortrinnsvis velges en representant av hvert kjønn. Tillitsvalgte skal være fylt minst 15 år i løpet av kalenderåret. Valget skjer innen 1. oktober og for ett år av gangen. Representantene har tale- og forslagsrett i styret. 
4.1.7 Ingen har uten korpsstyrets samtykke lov til å opptre i Korpsets uniform eller benytte noen av Korpsets eiendeler i aktiviteter utenom Korpset. 
4.1.8 Enhver utmelding av Korpset skal skje skriftlig. For utøvende medlemmer under 15 år skal utmeldingen være undertegnet av foresatt. Ved utmelding i skoleåret betales det kontingent for påbegynt halvår. Utmelding bør skje ved overgang fra ett skoleår til det neste. 
4.1.9 Skylder medlemmer kontingent for mer enn 10 måneder eller står til rest med andre like gamle avgifter, kan medlemskapet opphøre etter forutgående skriftlig varsel til foresatte. Medlemmer som ved dårlig oppførsel bringer Korpset i vanry, kan utelukkes fra Korpset for et bestemt tidsrom. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon. Det berørte medlem skal på forhånd få uttale seg og de foresatte skal få skriftlig melding om forholdet. Korpsets utelukkelses- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for NMF til endelig vedtak. 

4.2 Ikke-utøvende medlemmer 
4.2.1 Utøvende medlemmers foresatte er medlemmer av Korpset. 
4.2.2 Medlemmene må overholde Korpsets og NMFs vedtekter, regler og lovlige vedtak. 
4.2.3 Medlemmene plikter å bidra til det økonomiske grunnlag for Korpsets drift. 
4.2.4 Medlemmene skal delta i Korpsets daglige drift gjennom styrer, komiteer, dugnader og arrangementer. 
4.2.5 Ingen kan uten korpsstyrets samtykke opptre i Korpsets navn eller på dets vegne. 

§ 5 HEDERSBEVISNINGER 
Utøvende medlemmer som står i Korpset fram til sommeren det året de fyller 19 år, tildeles en gave. 

§ 6 ÅRSMØTE 
6.1 Årsmøtet er Korpsets høyeste myndighet. 
6.2 Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15.mars. 
6.3 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom korpsstyret eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møtet kan kun behandle saker som står på den utsendte dagsorden. 
6.4 Innkalling til årsmøte sendes ut minimum 3 uker før ordinært og 2 uker før ekstraordinært årsmøte. 
6.5 Styrets årsmelding, revidert regnskap og saker til behandling på årsmøtet, skal være medlemmene i hende senest 1 uke før årsmøtet. 
6.6 Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom Korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Korpsstyret plikter å legge slike saker fram for årsmøtet. 
6.7 Til årsmøtet innkalles Korpsets medlemmer over 15 år og gjester invitert av korpsstyret. 
6.8 Utøvende medlemmer som har fylt 15 år og ikke-utøvende medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett, men det kan bare avgis en stemme pr utøvende medlem. Korpsstyrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap. Representanter for NMF har talerett. Det kan ikke stemmes med fullmakt. Årsmøtet fatter beslutninger med simpelt flertall, såfremt ikke årsmøtet eller vedtektene bestemmer noe annet. 

6.9 Årsmøtets dagsorden 
6.9.1 Konstituering 
Åpning 
Navneopprop 
Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Valg av møteleder 
Valg av referent 
Valg av 2 til å underskrive protokollen 
6.9.2 Godkjenning av årsmelding 
6.9.3 Godkjenning av revidert regnskap. Revisors beretning. 
6.9.4 Vedtektsendringer 
6.9.5 Innkomne saker 
6.9.6 Godkjenning av budsjett, herunder fastsettelse av kontingent. 
6.9.7 Valg av styre. Styret skal bestå av 4-8 medlemmer som bør velges for 2 år av gangen. Halve korpsstyret bør være på valg hvert år (rullerende valg). Styreleder velges direkte, alle andre velges inn som styremedlemmer. 
6.9.8 Valg av 1 revisor, for 2 år. 
6.9.9 Valg av nødvendige komiteer. 
6.9.10 Valg av valgkomité på 2-3 medlemmer, for 2 år. Minst 1 medlem må velges hvert år. 
6.9.11 Årsmøtet kan kreve at valgene foretas skriftlig. 

§ 7 KORPSSTYRET 
7.1 Korpset ledes av korpsstyret som er valgt av årsmøtet. Styret innkaller dirigenter og tillitsvalgte ti ca. ett styremøte per kvartal og ellers ved behov. Andre sentrale personer kan også innkalles til styremøter ved behov. Disse har tale- og forslagsrett. 
7.2 Korpsstyret konstituerer seg på første styremøte etter årsmøtet. Styreleder er ansvarlig for at alle oppgaver som styret skal ta seg av, og kontakt mot komiteene, fordeles mellom alle valgte styremedlemmer. Rollene som styreleder og økonomiansvarlig kan ikke innehas av samme person. 
7.3 Korpsstyret har møte når styreleder eller minst 2 styremedlemmer finner det nødvendig. Saker kan behandles skriftlig utenfor styremøtet når styreleder finner det forsvarlig. Dersom det kreves av minst 2 styremedlemmer, skal skriftlige saker behandles i styremøtet. 
7.4 Korpsstyret er beslutningsdyktig når minst 60% av de stemmeberettigede medlemmene deltar i beslutningsprosessen (i møte eller ved skriftlig behandling). Ved stemmelikhet er styrelederens stemme avgjørende. 
7.5 Det skal føres referat der det fremgår hvilke saker som er behandlet og hvilke vedtak som er fattet. 
7.6 Vedtak som har spesiell interesse for enkelte medlemmer, skal snarest mulig gjøres kjent for disse. 
7.7 Fullmakter 
7.7.1 Styret skal lede Korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet. 
7.7.2 Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for. 
7.7.3 Styret kan revidere og utforme regler og instrukser etter behov for å presisere og regulere Korpsets ansvar og aktiviteter. 
7.8 Korpsstyret har fullmakt til å kunne supplere tillitsvalgte dersom årsmøtevalgte representanter går ut av verv i perioden. Dette gjøres etter konsultasjon med valgkomiteen. 
7.9 Styrets medlemmer meldes inn i NMF. 

§ 8 ÅRSAVSLUTNING 
Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet. 

§ 9 KONTINGENT 
9.1 Korpsåret med medlemsregistreringer, innrapportering til NMF og kontingentinnbetaling følger skoleåret. 
9.2 Kontingent fastsettes av årsmøtet etter forslag fra korpsstyret. Korpsstyret kan i spesielle tilfeller frita enkeltmedlemmer helt eller delvis for kontingent. 
9.3 Kontingenten betales 2 ganger pr år. 

§ 10 BETALING FOR UNDERVISNING 
10.1 Medlemmer som mottar undervisning på sitt instrument ved Bærum kommunale musikk- og kulturskole betaler for undervisningen direkte til musikkskolen. 10.2 Medlemmer som går på barne- eller ungdomsskole, og som ikke er elever ved Kulturskolen eller har annen instruktør godkjent av styret, betaler et beløp til Korpset som er identisk med avgiften til Kulturskolen. Disse medlemmene kan i særskilte tilfeller søke styret om dispensasjon for undervisningskravet. Medlemmene som betaler direkte til korpset vil få tilbud om alternativ undervisning. Dersom Korpset ikke oppfyller dette, vil det økonomiske kravet bortfalle.

§ 11 OPPLØSNING 
11.1 Oppløsning av Korpset må vedtas på 2 påfølgende ordinære årsmøter. Vedtakene krever 2/3 flertall. 
11.2 I tilfelle oppløsning skal Korpsets midler plasseres i bank på sperret konto som disponeres av NMF. Uniformer, instrumenter, noter og andre eiendeler skal oppbevares på Skui skole. Dette gjelder ikke dersom Korpset slås sammen med et annet korps. 
11.3 Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at Korpsets midler og eiendom skal overføres til et annet korps eller annen musikkaktivitet i grunnskolen dersom ikke nytt korps er opprettet innen 5 år. 

§ 12 UTMELDING AV NMF 
Utmelding av NMF krever vedtak på 2 påfølgende årsmøter med minst 1 måneds mellomrom. Gyldig vedtak krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer på årsmøtet. 

§ 13 VEDTEKTSENDRINGER 
13.1 Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer på årsmøtet. 
13.2 Disse vedtektene ble sist endret på ekstraordinært årsmøte 8. juni 2022.
Søk
Driftes av Styreportalen AS